Request Skip to main content

Čestné jednání, trvale udržitelné podnikání

Naším cílem je dlouhodobý úspěch, proto patří společenská odpovědnost, etické rozhodování a trvalá udržitelnost ke klíčovým principům naší firemní strategie. Tyto principy chápeme jako respekt a lidskou sounáležitost, ochranu životního prostředí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Tato filozofie je přítomna všude v naší společnosti – například v podobě cílů, v interních a externích auditech, ale i ve smlouvách se zákazníky a dodavateli. Nedílnou součástí našeho interního controllingu je kromě toho ESG reporting.

Ve společnosti WECUBEX se myšlení a činy zakládají na férovosti a důvěře. Abychom dokázali prosazovat tyto hodnoty, zavázala se společnost dodržovat následující zásady:

01

Všechny podnikatelské aktivity musí být charakterizovány férovými, spolehlivými a dlouhodobými vztahy.

02

Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a majitelé učiní vše, aby zabránili poškození společnosti WECUBEX a posilovali vzájemný respekt.

03

Spravedlivé a důstojné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance: bez diskriminace, bez šikanování a bez narušování soukromí.

04

Žádné nelegální zaměstnávání, žádná dětská práce a žádné porušování práv duševního vlastnictví zaměstnanců.

05

Zákony zemí, v nichž působíme, je třeba bezpodmínečně dodržovat. Nikdo nesmí být vyzýván k porušení práva a zákona a nikomu nesmí být bráněno v ohlášení takových přestupků.

06

Žádné ohrožení nebo trvalé poškození životního prostředí.

07

Žádné porušení zákonných požadavků kontroly vývozu.

08

Férová a řádná konkurence na trhu: žádné zakázané kartelové dohody, žádné dohody o nezákonném vyloučení dodavatelů, zákazníků nebo konkurentů!

09

Žádné porušování právních předpisů a příslušných pravidel pro obchodní transakce!

10

Žádné strpění a žádná součinnost při praní peněz a financování terorismu!

11

Čestnost v obchodní činnosti: žádné dárky finančního, ani jiného druhu pro zákazníky, úřady nebo jiné obchodní partnery.

12

Žádné přijímání osobních, finančních nebo jiných výhod. Žádná výměna dárkových předmětů nebo jiných dárků, které přesahují běžný rozsah náležité pohostinnosti.

13

Žádné nedbalé zacházení s majetkem společnosti, žádné obohacování nebo neoprávněné přivlastnění cizího majetku.

14

Žádné neoprávněné předávání informací a dat z obchodních procesů.

 

Cookies verwalten